زهرا امیری
24 ساله از تهران
این شیرماده پس از شکار آهو متوجه می شودکه شکارش بارداربوده، او سراسیمه
میشود، نخست تلاش میکند که تا بچه را نجات دهد، و از دریدن شکارش دست
برمیدارد. اما وقتی نمیتواند بچه را نجات دهد بروی زمین در کنار شکارش دراز
میکشد، عکاس بعدا پی میبرد که شیر سکته کرده است .تبلیغات: