احمد خلیق آزمون وکالت سوالات آزمون وکالت آموزشگاه وکالت
زهرا امیری
26 ساله از تهران
درخواست دوستی
ارسال نامه
این شیرماده پس از شکار آهو متوجه می شودکه شکارش بارداربوده، او سراسیمه
میشود، نخست تلاش میکند که تا بچه را نجات دهد، و از دریدن شکارش دست
برمیدارد. اما وقتی نمیتواند بچه را نجات دهد بروی زمین در کنار شکارش دراز
میکشد، عکاس بعدا پی میبرد که شیر سکته کرده است .تبلیغات: